THÔNG BÁO MỜI THẦU

 1. Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 2. Tên gói thầu: Gói thầu số 4.1 "Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật công trình Hạ tầng Cảng hàng không" của dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1”.
 • Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật công trình Hạ tầng Cảng hàng không dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày (12 tháng).
 1. Tên dự án: Dự án thành phần 3 – “Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không” thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”.
 2. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP.
 3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14:00, ngày 20/04/2021 đến trước 14:00 giờ, ngày 04/6/2021 (trong giờ làm việc hành chính).
 6. Địa điểm bán HSMT: Số 02, sông Đáy, phường 02, quận Tân Bình , thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Số điện thoại Ban QLDA Long Thành: + 84 - 28 3547 0096.
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1000 USD (Bằng chữ: Một nghìn đô la mỹ) tương đương 23.160.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

(Tỷ giá quy đổi ngày 14/4/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 1 USD = 23.160 VNĐ)

 1. Thời điểm đóng thầu: 14:00 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2021.
 2. Thời điểm mở thầu: 14:00 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2021.

Ghi chú: Thời gian được tính theo giờ Việt Nam.

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

INVITATION TO BID

 1. Name of Soliciting Entity: Airports Corporation of Vietnam – JSC (ACV).

 2. Name of the Package: Package No. 4.1: “Consulting services for Survey and Technical Design of Airport Infrastructural Facilities”

 • Main tasks of the Package: Consulting services for Survey and Technical Design of Airport Infrastructural Facilities of Long Thanh International Airport Construction Project – Phase 1.
 • Contract implementation time: 365 days (12 months).
 1. Name of the Project: Component project No. 3 – Airport Essential Facilities under Project: Long Thanh International Airport Construction - Phase 1.
 2. Funding source: Development Investment Fund of ACV.
 3. Form of bidding: International competitive bidding.
 4. Mode of bidding: Single stage, two-envelope bidding
 5. Issuance time of bidding documents: From 14:00 on 20 April 2021 to 14:00 on 04 June 2021 (during office hours).
 6. Issuance place of bidding documents: 02, Song Day St., Ward 02, Tan Binh dist, Hochiminh city, Viet Nam.

Tel.: + 84 - 28 3547 0096.

 1. Price of bidding document: 1000 USD (In words: One thousand US dollars) equivalent to 23,160,000 VND (twenty-three million, one hundred sixty thousand Vietnam dong)

(Exchange rate on 14 April 2021 by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - VCB: 1 USD = 23160 VND)

 1. Bid closing time: 14: 00 on 04 June 2021
 2. Bid opening time: 14: 00 on 04 June 2021  

Remark: Time indicated in this invitation is local time in Vietnam.

AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM