Cập nhật Danh sách các địa phương có dịch COVID-19 lưu hành và Hướng dẫn giám sát cách ly người  từ các tỉnh khác về Cà Mau ngày 21-06-2021