Cập nhật danh sách các địa phương có dịch COVID-19 và Hướng dẫn giám sát cách ly xã hội người từ các tỉnh khác đến Cà Mau 28-06-2021