Cập nhật Danh sách các địa phương có dịch COVID - 19 lưu hành và Hướng dẫn giám sát cách ly xã hội người từ các tỉnh khác đến Cà Mau 09-08-2021