Thông báo số 1973/TB-KSBT ngày 15/7/2021 (Từ 7 giờ 00 ngày 15/7/2021 đến 16 giờ 00 ngày 15/7/2021) của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa