Thông báo số 1937/TB-KSBT ngày 14/7/2021 (Từ 16 giờ 00 ngày 13/7/2021 đến 7 giờ 00 ngày 14/7/2021) của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa