Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày16/05/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC;

Căn cứ thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chon tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ quyết định số 1091/QĐ-TCTCHKVN ngày 25/03/2024 về việc phê duyệt kết quả thẩm định giá cho tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi của Tổng công ty tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá thanh lý Lô tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi với các tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh hòa.

- Mã số thuế: 0311638525-013.

  1. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Lô tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi của Tổng công ty tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Giá bán khởi điểm: 66.493.712 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi Sáu triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn, bảy trăm mười hai đồng)

- Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT

  1. cách thức bán đấu giá: bán theo Lô tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi
  2. tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

2.1

có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

2.2

có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

5

có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giáthuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

18

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

5

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

3

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

4

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

5.1

không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

5

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ tài chính)

5

V

tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

5

Tổ chức đấu giá có trụ sở hoạt động tại địa phương nơi có tài sản đấu giá

5

Tổng số điểm

100

VI

có Tên trong danh sách các tổ chức đấu gia tài sản do bộ Tư pháp công bố

 

1

có Tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

không có Tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố

không đủ điều kiện

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

  1. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
  • Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực đóng quyển có đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực đính kèm.
  • Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp trực tiếp trong thời hạn từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/04/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 24 /04/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật)
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh hòa.

  • ĐT liên hệ số: 0965754567 - Nguyễn Đức Minh.

Lưu ý:

+ Người đến nộp trực tiếp phải mang theo giấy giới thiệu, CCCD.

+ Hồ sơ phải được niêm phong và dán kín.

+ không hoàn lại đối với hồ sơ không được lựa chọn.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.

Trân trọng./.

Chi tiết tại đây