Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 00:20 DAD-SGN VJ1621. CLS
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 38-41 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
01:30 --:-- DAD-MWX VN9421 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K CLS
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 CLS
07:20 --:-- DAD-SGN VJ657 I-J-K CLS
07:45 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K CLS
08:15 --:-- DAD-HAN BL632 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K CLS
08:50 --:-- DAD-SGN VJ625 I-J-K CLS
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:05 --:-- DAD-SGN QH153 CLS
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 37-39 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
10:30 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 40-42 CLS
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:05 --:-- DAD-HAN VJ1504 I-J-K OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 OPN
11:10 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 47-49 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 37-39 OPN
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:25 --:-- DAD-HAN VJ538 I-J-K OPN
12:25 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 40-42 OPN
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
12:50 --:-- DAD-HAN VJ536 I-J-K OPN
13:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 OPN
13:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
13:30 --:-- DAD-SGN VJ629 I-J-K OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 43-46 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:45 --:-- DAD-CXR VJ581 I-J-K OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ504 I-J-K OPN
00:05 00:20 DAD-SGN VJ1621. CLS
13:55 --:-- DAD-HAN VJ512 I-J-K OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
14:10 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
14:10 --:-- DAD-TPE BR384 OPN
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 38-41 CLS
14:20 --:-- DAD-SGN VJ655 I-J-K OPN
14:45 --:-- DAD-SGN VJ641 I-J-K OPN
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
15:10 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
15:15 --:-- DAD-ICN OZ7563 OPN
01:30 --:-- DAD-MWX VN9421 CLS
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
15:30 --:-- DAD-ICN VJ874 37-39 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 40-42 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K CLS
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 CLS
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
07:20 --:-- DAD-SGN VJ657 I-J-K CLS
16:05 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
07:45 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K CLS
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
16:25 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
16:35 --:-- DAD-SIN MI639 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 I-J-K OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K CLS
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 I-J-K OPN
08:15 --:-- DAD-HAN BL632 CLS
17:00 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K CLS
17:05 --:-- DAD-SGN VJ661 I-J-K OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VJ625 I-J-K CLS
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
17:30 --:-- DAD-SGN VJ1623 I-J-K OPN
09:05 --:-- DAD-SGN QH153 CLS
17:30 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 37-39 CLS
17:35 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
17:45 --:-- DAD-HAN VJ1502 I-J-K OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
18:00 --:-- DAD-HAN VN188 OPN
10:30 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 38-40 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 40-42 CLS
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 35-37 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 I-J-K OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
18:15 --:-- DAD-CXR VN9520 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
18:30 --:-- DAD-VCA VJ705 I-J-K OPN
11:05 --:-- DAD-HAN VJ1504 I-J-K OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 45-47 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 41-44 OPN
11:10 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN VJ524 I-J-K OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 OPN
19:30 --:-- DAD-SGN VJ649 I-J-K OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 49-51 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 47-49 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 37-39 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
20:05 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 30-34 OPN
12:25 --:-- DAD-HAN VJ538 I-J-K OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 I-J-K OPN