Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 05:45 DAD-KIX VN336 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 38-41 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 00:00 DAD-PUS OZ780 CNX
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CNX
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K CLS
06:25 --:-- DAD-SGN VJ637 CLS
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 CLS
07:45 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K CLS
08:15 --:-- DAD-HAN BL632 CLS
08:30 --:-- DAD-SGN VJ1625 I-J-K CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K CLS
08:55 --:-- DAD-SGN BL667 CLS
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:05 --:-- DAD-SGN QH153 CLS
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 42-44 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
10:30 --:-- DAD-HKG BL164 CLS
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 49-51 CLS
10:40 11:20 DAD-HAN VJ510 I-J-K CLS
11:00 11:40 DAD-SGN VJ651 I-J-K CLS
11:00 12:15 DAD-SGN VN121 CLS
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
11:05 12:15 DAD-HAN VJ1504 I-J-K CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 34-37 CLS
11:10 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 CNX
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 45-48 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 49-51 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 42-44 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 I-J-K CLS
12:25 --:-- DAD-MFM NX875 CLS
12:25 --:-- DAD-HAN VJ538 I-J-K CLS
12:25 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 49-51 CLS
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 CLS
13:00 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:05 --:-- DAD-PUS KE466D CLS
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 CLS
13:25 --:-- DAD-HAN QH102 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 45-48 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
13:45 --:-- DAD-CXR VJ581 I-J-K CLS
13:50 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
13:55 --:-- DAD-HAN BL636 CLS
13:55 --:-- DAD-HAN VJ504 I-J-K CLS
13:55 14:45 DAD-HAN VJ512 I-J-K CLS
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
14:20 14:45 DAD-SGN VJ655 I-J-K CLS
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
15:15 --:-- DAD-ICN OZ7563 CLS
15:30 16:00 DAD-ICN VJ874 49-51 CLS
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 CLS
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 45-47 CLS
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 CLS
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 CLS
16:05 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 CLS
16:25 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
16:30 --:-- DAD-CGO CZ8362 CLS
16:30 17:00 DAD-HAN VJ1502 I-J-K CLS
16:35 --:-- DAD-SIN MI639 CLS
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 I-J-K CLS
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 I-J-K CLS
17:15 --:-- DAD-SGN VN137 CLS
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:30 --:-- DAD-SGN VJ1623 I-J-K CLS
17:35 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
17:40 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:40 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
17:55 --:-- DAD-SGN VJ661 I-J-K OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VN188 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 39-41 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 42-44 OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-VCA VJ705 I-J-K OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 45-47 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 35-38 OPN
19:00 20:50 DAD-HAN VJ524 I-J-K OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VJ649 I-J-K OPN
19:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 49-51 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 30-34 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VJ534 I-J-K OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 I-J-K OPN
20:50 21:50 DAD-SGN VJ639 I-J-K OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 12-18 OPN
21:10 --:-- DAD-SGN BL689 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN QH106 OPN
22:25 23:30 DAD-SGN VJ635 I-J-K OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 49-51 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:00 --:-- DAD-SGN VJ643 I-J-K OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:15 --:-- DAD-SGN VJ1621 I-J-K OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 45-46 OPN
00:05 --:-- DAD-SGN VJ1621. CLS
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 42-45 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 31-34 CNX
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 8-11 CNX
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 35-37 CLS
01:50 --:-- DAD-TAE TW130 46-49 CLS
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 29-30 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS512 42-45 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
14:15 14:18 SGN-DAD VJ658 CLS
14:15 13:50 ICN-DAD