Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 07:30 DLI-SGN BL343
08:05 08:05 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
09:10 09:10 DLI-HAN VN7576
10:05 10:05 DLI-HAN QH1424
10:05 10:05 DLI-HUI BL468
10:40 10:40 DLI-DAD VN1954
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
11:55 11:55 DLI-SGN VN1385
13:00 13:00 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:40 14:40 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:35 17:35 DLI-HAN QH1422
18:00 18:00 DLI-HAN VJ410
20:20 20:20 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN VJ365
21:35 21:35 DLI-SGN VN1385
23:45 23:45 DLI-HAN VJ406
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 06:40 SGN-DLI BL342
07:05 07:05 SGN-DLI VN1380
07:40 07:40 HAN-DLI VJ403
08:10 08:10 HAN-DLI VN7577
09:00 09:00 HAN-DLI QH1421
09:15 09:15 HUI-DLI BL469
09:40 09:40 DAD-DLI VN1955
10:40 10:40 VII-DLI VJ713
10:45 10:45 SGN-DLI VN1382
12:20 12:20 HAN-DLI BL245
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
13:40 13:40 HAN-DLI VN1577
16:20 16:20 SGN-DLI BL350
16:35 16:35 HAN-DLI QH1423
17:20 17:20 HAN-DLI VJ409
19:30 19:30 HAN-DLI VJ407
20:30 20:30 SGN-DLI VN1384
20:30 20:30 SGN-DLI VJ364
23:00 23:00 HAN-DLI VJ405