Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Cung cấp bản quyền (License) cho 02 thiết bị Firewall FortiGate 500E – Cảng hàng không Liên Khương”. Đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây