Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:15 02:35 HAN-NGO VN346. G1-G12 OPN
00:20 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:20 05:50 HAN-KIX VN330. G1-G12 OPN
00:25 --:-- HAN-TAE TW142 D9-D12 CLS
00:25 02:25 HAN-PUS VN426. G1-G12 OPN
00:30 01:15 HAN-NRT VJ932 A9-A12 OPN
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 01:50 HAN-PUS VJ982 B9-B12 OPN
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 OPN
01:15 --:-- HAN-PUS TW154 E9-E12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:20 --:-- HAN-KIX VJ938 C1-C4 OPN
01:20 03:10 HAN-FUK VN356. G1-G12 OPN
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A9 CLS
01:40 01:55 HAN-ICN VJ960 C5-C8 OPN
01:45 11:35 HAN-PUS BX730 B4-B7 OPN
01:45 --:-- HAN-MNL PR596 D1-D4 OPN
03:20 --:-- HAN-ICN KE8362 OPN
03:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 B1-B4 OPN
03:30 --:-- HAN-ICN TW164 E9-E12 OPN
03:40 --:-- HAN-CAN KE393 OPN
04:00 --:-- HAN-DWC EY9848 OPN
04:20 --:-- HAN-SGN FX5775 OPN
04:45 --:-- HAN-SIN OZ383 OPN
05:00 --:-- HAN-SGN VJ135 A01-14 OPN
05:30 --:-- HAN-AUH EY972 OPN
05:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-24 OPN
06:00 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 OPN
06:00 --:-- HAN-DAD VN155 A25-32 OPN
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 OPN
06:10 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 OPN
06:15 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 OPN
06:20 --:-- HAN-DAD BL633 E10-16 OPN
06:25 --:-- HAN-SGN BL743 E10-16 OPN
06:45 --:-- HAN-VCA VJ469 E24-33 OPN
06:45 --:-- HAN-VCL VN1641 A25-32 OPN
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A25-32 OPN
07:00 --:-- HAN-DAD QH101 A15-24 OPN
07:00 --:-- HAN-DLI QH1421 A15-24 OPN
07:00 --:-- HAN-PQC QH1621 A15-24 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN QH215 A15-24 OPN
07:00 --:-- HAN-UIH VN1621 B09-18 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 OPN
07:05 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 OPN
07:10 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 OPN
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 B9-B12 OPN
07:15 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
07:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 OPN
07:30 --:-- HAN-PQC VJ461 E24-33 OPN
07:50 --:-- HAN-SGN VJ127 A01-14 OPN
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 OPN
08:00 --:-- HAN-DAD VN159 A25-32 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 OPN
08:10 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 OPN
08:15 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 OPN
08:15 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 OPN
08:15 --:-- HAN-SGN VJ131 A01-14 OPN
08:15 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 OPN
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A01-14 OPN
08:40 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 OPN
08:45 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 OPN
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 OPN
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 OPN
08:55 --:-- HAN-UIH QH1213 A15-24 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 OPN
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 OPN
09:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 OPN
09:00 --:-- HAN-DAD VN7159 OPN
09:20 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 OPN
09:35 --:-- HAN-HKG BL160 B1-B3 OPN
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 OPN
09:45 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 OPN
09:50 --:-- HAN-SGN VJ193 A01-14 OPN
09:55 --:-- HAN-SVO SU291 B4-B12 OPN
09:55 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 OPN
10:00 --:-- HAN-XSP CHMLOLA OPN
10:00 --:-- HAN-CXR QH1415 A15-24 OPN
10:00 --:-- HAN-DAD VN167 A25-32 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 OPN
10:05 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 OPN
10:10 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 OPN
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 OPN
10:10 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 OPN
10:15 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
10:25 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 OPN
10:25 --:-- HAN-DAD VJ517 A01-14 OPN
10:25 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:25 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-DAD VJ529 A01-14 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A01-14 OPN
10:45 --:-- HAN-DIN 0V8202 A25-32 OPN
10:50 --:-- HAN-SGN VJ183 A01-14 OPN
11:00 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
11:15 --:-- HAN-HKG CV4627 OPN
11:15 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 OPN
11:25 --:-- HAN-SGN VJ179 A01-14 OPN
11:30 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 OPN
11:50 --:-- HAN-NNG MU2566 E9-E12 OPN
11:50 --:-- HAN-SGN QH225 A15-24 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD VJ503 A01-14 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD VJ509 A01-14 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B8 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 OPN
12:15 --:-- HAN-PXU QH1601 A15-24 OPN
12:20 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 OPN
12:20 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:25 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:30 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E8 OPN
12:35 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 OPN
12:40 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 A11-A12 OPN
12:45 --:-- HAN-UIH QH1215 A15-24 OPN
12:45 --:-- HAN-SGN VJ121 A01-14 OPN
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:50 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-DLI VJ1403 E24-33 OPN
13:00 --:-- HAN-VII VN1713 A25-32 OPN
13:00 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 A9-A12 OPN
13:10 --:-- HAN-SIN TR301 B9-B12 OPN
13:30 --:-- HAN-SGN VJ147 A01-14 OPN
13:30 --:-- HAN-PXU