Kính gửi: Các đơn vị tham gia lựa chọn thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát

 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-CHKPC ngày 02/05/2018 của Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát về việc ban hành Quy chế lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát;

Căn cứ quyết định số 3446/QĐ- TCTCHKVN ngày 07/09/2018 của Tổng Công ty Càng hàng không Việt Nam – CTCP v/v phê duyệt quy hoạch mặt bằng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát;

Căn cứ văn bản số 4358/TCTCHKVN-KDPTTT ngày 09/11/2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP V/v Triển khai phương án khai thác mặt bằng cho thuê nhượng quyền kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại nhà ga-Cảng HK Phù Cát.

Cảng hàng không Phù Cát thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát như sau:

  1. Thời gian mua hồ sơ yêu cầu: từ 08h00 ngày 21 tháng 11 năm 2018 đến 09h00 ngày 28  tháng 11  năm 2018.

-  Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

(bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn)

  1. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trước 14h00 ngày 28/11/2018.
  2. Địa điểm liên hệ: Văn phòng Cảng – Cảng hàng không Phù Cát
  • Người tiếp nhận thông tin: Trần Thị Bích Oanh
  • Email: tranbichoanh@gmail.com
  • Số điện thoại: 0979.71.72.99