Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
08:40 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
09:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
10:45 --:-- UIH-SGN BL447 OPN
11:20 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
12:10 --:-- UIH-HPH QH1642 OPN
14:45 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:10 --:-- UIH-HAN QH1214 OPN
16:35 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
17:50 --:-- UIH-SGN BL453 OPN
18:15 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:35 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Không có lịch bay.