Thông báo mời chào giá về việc Cung cấp hiện vật phụ cấp độc hại - Cảng hàng không Phù Cát