Kính mời các đơn vị tham gia đấu giá lựa chọn đơn vị nhượng quyền khai thác vận chuyển hành khách bằng taxi tại Cảng HK Phù Cát tải thông báo và biểu mẫu theo liên kết phía dưới.

/uploads/phucatairport/users/a5d8f72f821810f9d094/documents/386%20TB-CHKPC%20V.v%20%C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20nh%C6%B0%E1%BB%A3ng%20quy%E1%BB%81n%20khai%20th%C3%A1c%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20b%E1%BA%B1ng%20taxi%20t%E1%BA%A1i%20C%E1%BA%A3ng%20HK%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t.pdf

/uploads/phucatairport/users/a5d8f72f821810f9d094/documents/5.Don%20dang%20ky%20dau%20gia.doc

/uploads/phucatairport/users/a5d8f72f821810f9d094/documents/6.Cam%20ket%20sau%20khi%20trung%20dau%20gia.doc