Vì một số lý do nên chúng tôi chưa thể phục vụ wifi miễn phí cho quý khách trong lúc này.

Xin cáo lỗi vì sự bất tiện này.