Ngày 21/6/2021, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ  về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
  2. Biên bản kiểm phiếu ngày 21/6/2021
  3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Trân trọng thông báo.