Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức ngày 26 tháng 8 năm 2016.

Quý cổ đông vui lòng tải file tại đây: