Chiều ngày 22/9/2020, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV). Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Thị Phú Hà, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin trực thuộc Ủy ban.

Về phía ACV có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Lại Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Thủ trưởng các Văn phòng, Ban chức năng thuộc Tổng công ty, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty, Giám đốc các Cảng hàng không, Tổng giám đốc các công ty SASCO, SAGS.

Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của Tổng công ty; Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không và nhu cầu vốn đến năm 2025; Kế hoạch kinh doanh và các phương án cân đối nguồn vốn đến năm 2020; báo cáo quyết toán các dự án đã hoàn thành; báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chấp hành quy định Nhà nước; báo cáo công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và kết nối trục liên thông văn bản với Ủy ban; báo cáo các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao nỗ lực của ACV trong thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực của ACV trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn thế giới. ACV đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cán bộ, nhân viên; triển khai các biện pháp nhằm cắt giảm các chi phí quản lý, điều hành, các giải pháp về lao động, tiền lương, bảo đảm hoạt động khai thác tuyệt đối an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh chỉ đạo: Tổng công ty cần có các giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng các giải pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, cắt giảm các chi phí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không. Tổ chức sắp xếp dây chuyền khai thác khoa học và linh hoạt, khai thác tối ưu nguồn tài nguyên của các cảng và hệ thống kết cấu hạ tầng tại các cảng hàng không phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, quy định nhằm tạo điều kiện để các hãng hàng không triển khai chính sách kích cầu, tăng tần suất khai thác thị trường nội địa.

Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thúc đẩy tình hình thực hiện và giải ngân các dự án sớm hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Đánh giá lại tình hình khả năng huy động vốn giai đoạn 2021 – 2025, đặc biệt khi hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, trong đó lưu ý đánh giá tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 so với trước khi xảy ra đại dịch.

Rà soát toàn bộ danh mục thuộc kế hoạch đầu tư giai đoạn 5 năm 2020 – 2025, trong đó lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án, khả năng hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định để thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khả năng cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt đánh giá cập nhật tình hình, tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV.

Chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp tăng cường giám sát các công ty có vốn góp của ACV để sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn vốn và phát triển kinh doanh.

Hoàn thành quyết toán các dự án đã triển khai để hạch toán và tính khấu hao tài sản cố định.

Rà soát và thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo kiểm toán độc lập, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kết luận trên.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị ACV cần chủ động, tích cực phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Ủy ban và các Bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước hòan thiện các cơ chế chính sách cho ACV như: Cơ chế quản lý khu bay, quyền đầu tư của ACV tại các sân bay, điều chỉnh quy hoạch các sân bay theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch giao Vụ Công nghệ và Hạ tầng phối hợp với các Vụ Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổng hợp phối hợp với ACV làm rõ các vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng Cảng hàng không đề xuất lãnh đạo Ủy ban xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Văn phòng Tổng công ty