Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của ACV tại công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam (SATSCo)

Thông báo bán thỏa thuận

Quy chế bán thỏa thuận

Đơn đăng ký thỏa thuận

Phiếu tham dự