Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:45 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:30 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
16:10 --:-- VII-CXR BL523 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:50 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL553 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ1223 OPN
23:00 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:45 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:00 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:20 --:-- SGN-VII QH1152 OPN
12:00 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:55 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
14:15 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
14:40 --:-- HAN-VII VN1713 OPN
15:25 --:-- SGN-VII BL544 OPN
16:35 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:35 --:-- BMV-VII QH1762 OPN
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:05 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
19:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:55 --:-- CXR-VII BL522 OPN
20:25 --:-- SGN-VII BL554 OPN
21:00 --:-- SGN-VII VJ1228 OPN
22:15 --:-- SGN-VII VJ228 OPN