Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Vinh, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Vinh International Airport, if there is no recipient, VIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (0238) 3851476 hoặc email: lostandfoundvii@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (0238) 3851476 or email: lostandfoundvii@gmail.com

Trân trọng./.