Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
11:40 11:40 BMV-HAN VJ492 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:40 12:40 BMV-SGN BL425 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:35 19:35 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
11:05 11:05 VII-BMV VJ491 OPN
10:35 10:35 HAN-BMV QH1761 OPN
12:05 12:05 SGN-BMV BL424 OPN
16:30 16:30 HAN-BMV QH1401 OPN
18:55 18:55 HAN-BMV VN1603 OPN
20:10 20:10 SGN-BMV VJ356 OPN