Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
10:30 10:30 BMV-VII VJ740 OPN
11:40 11:40 BMV-VII QH1762 OPN
12:45 12:45 BMV-HAN VJ492 OPN
13:30 13:30 BMV-SGN BL425 OPN
17:15 17:15 BMV-HAN QH1402 OPN
19:30 19:30 BMV-SGN VN1415 OPN
21:30 21:30 BMV-SGN VJ357 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time<