Ngày 17/09/2020, Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đ/c Nguyễn Chánh Duy – Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng, các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Hình: Đ/c Nguyễn Đình Nam trình bày các nội dung của Chuyên đề 2020.

(Hình ảnh:Khánh Linh)

 

Chi bộ đã mời đồng chí Nguyễn Đình Nam – giảng viên từ Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk đến truyền đạt 03 nội dung học tập của Chuyên đề 2020 theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương như sau:

          1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cụ bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

        2 .Cấp ủy lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

          Chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

          3 .Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Hội nghị là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm quán triệt, thực hiện những nội dung của Chuyên đề 2020 và giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau Hội nghị các đảng viên làm bài thu hoạch gửi về cho chi bộ và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. 

                                                                   Tin bài: Bích Việt