Thực hiện Công văn số 1007-CV/ĐU ngày 15/3/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, ngày 19/03/2018 Chi bộ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết TW6-Khóa XII của Đảng. Mục đích giúp cho Đảng viên, cán bộ, nhân viên Cảng cập nhật những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi.

Thực hiện truyền đạt nội dung của các nghị quyết TW6-Khóa XII của Đảng cho Đảng viên và toàn bộ cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột là đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk.

(Ảnh: Anh Tuấn)

Đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk

quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 - khóa XII

Tham gia Hội nghị có Cấp ủy, Đảng viên, Cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cùng Đại diện các đơn vị hoạt động tại Cảng: Đài Kiểm soát không lưu, Hãng hàng không Vietnam Airlines...

(Ảnh: Anh Tuấn)

Cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột tham gia Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk đã tập trung trao đổi, phổ biến, quán triệt nội dung của 04 Nghị quyết lần này: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lâp; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Bốn Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tham gia Hội nghị bên cạnh việc các Đảng viên, cán bộ, nhân viên cập nhật và tiếp tục nghiên cứu nội dung của Nghị quyết, còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân với trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin bài: Khánh Linh