THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THUÊ MẶT BẰNG HỢP TÁC KINH DOANH DỊCH VỤ PHI HÀNG KHÔNG TẠI CHK BUÔN MA THUỘT

Chi tiết theo file đính kèm : Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không