(Cập nhật ngày 26/12/2022) Hiện nay bộ phận Lost and Found đang giữ các vật phẩm sau: