(Cập nhật ngày 28/8/2023) Hiện nay bộ phận Lost and Found đang lưu giữ các vật phẩm sau: