Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
20:50 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 --:-- KUL-VCA AK575 OPN
09:15 --:-- HAN-VCA VN1203 OPN
11:15 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN