Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 CLS
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 CLS
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:30 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:30 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:25 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
20:35 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
01:30 01:13 HAN-VCA VJ467 CLS
08:55 --:-- HAN-VCA VJ469 OPN
09:15 --:-- HAN-VCA VN1203 OPN
11:00 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
11:15 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN
12:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
13:00 --:-- DMK-VCA FD436 OPN
13:35 --:-- HAN-VCA VN1205 OPN
14:05 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
15:55 --:-- THD-VCA VJ477 OPN
18:30 --:-- DLI-VCA VJ475 OPN
19:00 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
19:30 --:-- HAN-VCA QH1431 OPN
21:05 --:-- HAN-VCA VN1207 OPN