(Cập nhật ngày 10/4/2023) Hiện nay bộ phận Lost and Found đang giữ các vật phẩm sau: