Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo về việc Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản