Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:25 06:25 HPH-SGN VN1181 43562 OPN
06:40 06:40 HPH-BMV VJ671 13-16 OPN
08:20 08:20 HPH-SGN VJ273 43687 OPN
08:45 08:55 HPH-SGN VN1183 43562 OPN
08:50 08:50 HPH-VCA VJ489 14-16 OPN
09:25 09:25 HPH-SGN BL585 43782 OPN
10:10 10:10 HPH-UIH QH1641 43687 OPN
10:20 10:20 HPH-DAD VJ723 14-16 OPN
11:00 11:00 HPH-DLI VJ693 43782 OPN
11:10 11:10 HPH-SGN VN1185 43562 OPN
12:15 12:15 HPH-BKK VJ905 20-23 OPN
12:20 12:20 HPH-SGN VJ285 14-16 OPN
12:45 13:15 HPH-SGN VJ277 14-16 OPN
14:00 14:00