Ngày 01/04/2024, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã ký Quyết định số 77/QĐ-CHKQTCB ban hành mức giá dịch vụ hàng không và phi hàng không khác. Chi tiết đính kèm trong đường link dưới đây: 

Quyết định số 77/QĐ-CHKQTCB ngày 01/04/2024 về việc Ban hành mức giá dịch vụ hàng không và phi hàng không khác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Quyết định số 4609/QĐ-TCTCHKVN ngày 10/12/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc Ban hành giá dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền định giá của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam