Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Công đoàn Cảng hàng không Việt Nam.

Thông tin chi tiết đề nghị các nhà đầu tư bấm vào đường link để tải về:

https://www.vietnamairport.vn/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-tong-cong-ty/thong-bao-chao-ban-phan-von-gop-cua-cong-doan-tong-cong-ty-cang-hang-khong-viet-nam-tai-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dau-tu-cong-doan-cang-hang-khong-viet-nam-acv-unico