Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:20 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
01:00 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CNX
02:05 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:25 --:-- SGN-HKG CX2048 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 CNX
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:10 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL740 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:10 --:-- SGN-HAN BL742 CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 CLS
06:45 --:-- SGN-CXR VN1340 CLS
06:50 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K CLS
06:55 --:-- SGN-DLI BL342 CLS
06:55 --:-- SGN-HPH QH1542 G7-12 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-12 CLS
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HPH VJ274 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
07:00 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
07:00 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:15 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K CLS
07:20 --:-- SGN-PXU BL442 CLS
07:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:30 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K CLS
07:35 --:-- SGN-VDH BL510 CLS
07:35 --:-- SGN-THD BL564 CLS
07:35 --:-- SGN-HAN VJ1124 I-J-K CLS
07:35 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-J4 CLS
08:00 --:-- SGN-UIH QH1122 G7-12 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:15 --:-- SGN-HAN VJ188 I-J-K CLS
08:15 --:-- SGN-DPS VJ893 G CLS
08:20 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 08:15 SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
08:40 --:-- SGN-TPE VJ844 G CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 CLS
08:50 08:40 SGN-VDO QH1970 G7-12 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-VCL BL458 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
09:00 --:-- SGN-UIH BL446 CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:05 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:10 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K CLS
09:10 09:45 SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 CNX
09:30 --:-- SGN-HAN BL752 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:35 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
09:35 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:50 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:00 --:-- SGN-VCS 0V8063 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G OPN
10:30 --:-- SGN-HPH VN1184 OPN
10:35 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:40 --:-- SGN-HAN QH218 G7-12 OPN
10:45 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:05 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:05 --:-- SGN-KHH VJ890 G OPN
11:05 11:05 SGN-DAD VN122 OPN
11:05 --:-- SGN-THD VN1274 OPN