THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ: V/v cung cấp đồ bảo hộ lao động năm 2023 (Tải về )