Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:00 --:-- THD-VCA VJ477 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 --:-- SGN-THD VJ242 OPN
08:40 --:-- SGN-THD BL564 OPN
13:00 --:-- SGN-THD VN1274 OPN
13:25 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
14:05 --:-- SGN-THD QH1172 OPN
15:20 --:-- SGN-THD VJ252 OPN
18:00 --:-- SGN-THD VJ250 OPN
19:50 --:-- SGN-THD BL574 OPN
20:25 --:-- SGN-THD VJ248 OPN