TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /TMBG-CHKTX

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v thực hiện tư vấn thực hiện giấy phép môi trường tại Cảng HK Thọ Xuân.

 

       Cảng hàng không Thọ Xuân - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá đơn vị thực hiện “Tư vấn thực hiện giấy phép môi trường tại Cảng hàng không Thọ Xuân”.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
  1. Yêu cầu đối với dịch vụ: Lập hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường tại Cảng hàng không Thọ Xuân.
  2. Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  3. Giá:
 • Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ chi phí liên quan).
 •  Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
  1. Thanh toán:
 • Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lưc;
 • Thanh toán toàn bộ giá trị theo hợp đồng khi các bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao bộ hồ sơ có đầy đủ thủ tục thực hiện cấp giấy phép môi trường theo quy định hiện hành.
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
  1. Hiệu lực của hồ sơ chào giá:
 • Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).
 1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 • Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chào giá: đến hết 16h00 giờ, ngày 22 / 11 / 2022.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp, qua bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file .PDF).
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng Cảng HK Thọ Xuân

Địa chỉ: Cảng hàng không Thọ Xuân, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Fax, email: tuanlm@thdairport.vn

 • Thành phần và quy cách hồ sơ chào giá:

+ Đơn chào giá (Mẫu số 01);

+ Bảng giá chào của các dịch vụ (Mẫu số 02);

+ Bản sao giấy phép kinh doanh còn hiệu lực;

+ Tài liệu có liên quan đến dịch vụ cung cấp (nếu có).

 1. Thông tin liên hệ:
 • Cảng hàng không Thọ Xuân – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 • Bộ phận: Văn phòng Cảng.
 • Điện thoại: 0949.216.680
 • Người liên hệ: Ông Lê Mạnh Tuấn - Kỹ sư xây dựng.
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

 

Nơi nhận:                                                              

- Ban GĐ THD;

- Đăng website ACV, THD;

- Đăng báo Đấu thầu;

- Lưu VT THD.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO GIÁ

 

Ngày:  ___/___/___

Hạng mục: “Dịch vụ tư vấn thực hiện giấy phép môi trường tại Cảng hàng không Thọ Xuân”.

Kính gửi:

Cảng hàng không Thọ Xuân – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Sau khi nghiên cứu bản Thông báo mời chào giá, chúng tôi Công ty……….., cam kết thực hiện hạng mục “Dịch vụ tư vấn thực hiện giấy phép môi trường tại Cảng hàng không Thọ Xuân” theo đúng yêu cầu của thông báo mời chào giá với tổng số tiền là ……………. VND (Bằng chữ: ………….) cùng với bảng giá chào của dịch vụ kèm theo.

1.Thời gian thực hiện hợp đồng là … ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………………

3.Hồ sơ chào giá này có hiệu lực 30 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

4.Hồ sơ tài liệu kèm theo:……………………………………………………….

Chúng tôi cam kết:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
 • Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 • Những thông tin kê khai trong đơn chào giá là trung thực.

Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện hợp đồng đúng theo yêu cầu của thông báo mời chào giá và đúng theo quy định pháp luật.

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

                                                                            

 

Mẫu số 02

BẢNG GIÁ CHÀO CÁC DỊCH VỤ

 

STT

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3)*(5)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

Thuế VAT:

 

Tổng cộng:

(Kết  chuyển sang đơn chào giá)

 

(M)

Ghi chú: (nếu có)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

         [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]