Đối với một số trường hợp hành khách cần sự trợ giúp đặc biệt (khách sử dụng xe lăn, khách nằm cáng...), sau khi làm thủ tục hàng không và kiểm tra an ninh soi chiếu sẽ được bố trí ngồi chờ tại khu vực riêng. Đến giờ ra tàu bay, nhân viên phục vụ hành khách kiểm soát thẻ lên tàu bay và hỗ trợ khách ra tàu bay theo lối đi riêng. 

                                                                                                                                                         Văn phòng Cảng