Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

https://drive.google.com/file/d/1Cd44z7AQFNVDfT6TGrWR8DDHsCzFIc6Q/view?usp=sharing