I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

 Chức năng:

- Đội Phục vụ hành khách là một bộ phận chuyên môn thuộc Cảng hàng không Thọ Xuân có chức năng thực hiện và tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, vệ sinh tàu bay, phục vụ phòng chờ CIP, VIP; Bao gồm:

+ Nghiệp vụ Phục vụ hành khách.

+ Nghiệp vụ Phục vụ phòng chờ CIP, VIP.

+ Nghiệp vụ Cân bằng trọng tải và Hướng dẫn chất xếp.

+ Nghiệp vụ Phục vụ hàng hóa.

+ Nghiệp vụ Phục vụ hành lý (bốc xếp).

+ Nghiệp vụ Vệ sinh tàu bay.

- Thực hiện các chức năng khác được Ban Giám đốc giao.

 Nhiệm vụ:

- Đảm bảo phục vụ hiệu quả tất cả các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân trong phạm vi chức năng của Đội, cụ thể:

+ Đảm bảo an ninh, an toàn, tuân thủ luật và các quy chế của Nhà nước, các quy định của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP cũng như các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Cảng hàng không Thọ Xuân.

+ Tuân thủ nội dung hợp đồng và cam kết chất lượng dịch vụ với các hãng vận chuyển; tuân thủ các quy định, chính sách phục vụ của các hãng vận chuyển.

+ Tối ưu hóa nguồn lực phục vụ từ con người, vật tư, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo giảm thiểu chi phí phục vụ.

- Thực hiện công tác quản lý nhân lực: Sắp xếp, bố trí công việc; đánh giá chất lượng lao động theo quy định.

- Cập nhật thường xuyên các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Đội đảm bảo tính phù hợp với tình hình phục vụ thực tế.

- Quản lý các tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ, phương tiện trang thiết bị được giao.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2. Cơ cấu tổ chức của Đội Phục vụ hành khách:

   Cơ cấu chức danh quản lý, bao gồm :

- Đội trưởng, Phó đội trưởng.

   Cơ cấu tổ chức bao gồm :

- Đội Phục vụ hành khách:

+ Tổ Phục vụ hành khách - CBTT&HDCX.

+ Tổ Vệ sinh – Bốc xếp.

3.Chức năng nhiệm vụ của các Tổ:

   Tổ Phục vụ hành khách – CBTT&HDCX:

Thực hiện các nghiệp vụ bao gồm:

- Nghiệp vụ Phục vụ hành khách;

- Nghiệp vụ Phục vụ phòng chờ CIP, VIP;

- Nghiệp vụ Cân bằng trọng tải và Hướng dẫn chất xếp;

- Nghiệp vụ Phục vụ hàng hóa;

- Tuân thủ các quy định của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Cảng hàng không Thọ Xuân; tuân thủ các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu đã ban hành.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Ban Giám đốc giao.

    Tổ Vệ sinh – Bốc xếp:

- Nghiệp vụ Phục vụ hành lý (bốc xếp);

- Nghiệp vụ Vệ sinh tàu bay.

- Tuân thủ các quy định của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Cảng hàng không Thọ Xuân; tuân thủ các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu đã ban hành.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao.