Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

 1. Chương trình Đại hội
 2. Quy chế tổ chức Đại hội
 3. Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội
 4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 6. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát
 7. Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận
 8. Tờ trình quỹ tiền lương
 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
 10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ
 11. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Trân trọng thông báo.