Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 05:45 DAD-KIX VN336 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 38-41 OPN
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 OPN
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:15 00:00 DAD-PUS OZ780 CNX
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K OPN
06:25 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 OPN
07:45 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K OPN
08:15 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
08:30 --:-- DAD-SGN VJ1625 I-J-K OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K OPN
08:55 --:-- DAD-SGN BL667 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:05 --:-- DAD-SGN QH153 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 42-44 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
10:30 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 4-6 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:05 --:-- DAD-HAN VJ1504 I-J-K OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 34-37 OPN
11:10 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 CNX
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 45-48 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 49-51 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 42-44 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 I-J-K OPN
12:25 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
12:25 --:-- DAD-HAN VJ538 I-J-K OPN
12:25 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 4-6 OPN
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
13:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:05 --:-- DAD-PUS KE466D OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 OPN
13:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 45-48 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:45 --:-- DAD-CXR VJ581 I-J-K OPN
13:50 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ504 I-J-K OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ512 I-J-K OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:20 --:-- DAD-SGN VJ655 I-J-K OPN
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:15 --:-- DAD-ICN OZ7563 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN VJ874 49-51 OPN
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 45-47 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
16:05 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:25 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
16:30 --:-- DAD-CGO CZ8362 OPN
16:30 --:-- DAD-HAN VJ1502 I-J-K OPN
16:35 --:-- DAD-SIN MI639 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 I-J-K OPN
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 I-J-K OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:30 --:-- DAD-SGN VJ1623 I-J-K OPN
17:35 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
17:40 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:40 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
17:55 --:-- DAD-SGN VJ661 I-J-K OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VN188 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 39-41 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 42-44 OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-VCA VJ705 I-J-K OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 45-47 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 35-38 OPN
19:00 19:30 DAD-HAN VJ524 I-J-K OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VJ649 I-J-K OPN
19:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 49-51 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 30-34 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VJ534 I-J-K OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 I-J-K OPN
20:50 --:-- DAD-SGN VJ639 I-J-K OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 12-18 OPN
21:10 --:-- DAD-SGN BL689 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN QH106 OPN
22:25 23:00 DAD-SGN VJ635 I-J-K OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 49-51 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:00 --:-- DAD-SGN VJ643 I-J-K OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:15 --:-- DAD-SGN VJ1621 I-J-K OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 45-46 OPN
00:05 --:-- DAD-SGN VJ1621. OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 42-45 OPN
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 31-34 CNX
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 8-11 CNX
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 35-37 OPN
01:50 --:-- DAD-TAE TW130 46-49 OPN
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 29-30 OPN
02:20 --:-- DAD-ICN RS512 42-45 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 23:40 PEK-DAD MU5013 OPN
00:30 00:40 ICN-DAD 7C2903 OPN
00:30