Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 01:00 DAD-PUS LJ076 34-37 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 49-51 CLS
00:45 01:35 DAD-SGN VJ1621. CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K CLS
07:00 --:-- DAD-SGN VJ639 I-J-K CLS
07:10 --:-- DAD-SGN VJ657 I-J-K CLS
07:30 --:-- DAD-SGN BL665 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K CLS
08:25 --:-- DAD-KHH BL124 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K CLS
08:55 09:25 DAD-HAN VJ1512 I-J-K CLS
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 CLS
09:05 --:-- DAD-SGN QH153 CLS
09:10 --:-- DAD-SGN VJ637 CLS
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 43-45 CLS
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 30-34 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 4-6 CLS
10:15 --:-- DAD-SJW VJ8142 7-8 CLS
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 46-48 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 I-J-K OPN
10:55 --:-- DAD-CXR VJ583 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 15-18 OPN
11:10 --:-- DAD-MFM VJ8892 52-53 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 36-38 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 39-42 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K OPN
11:40 --:-- DAD-NKG VJ8858 49-51 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 43-45 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:10 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 I-J-K OPN
12:25 --:-- DAD-CSX BK2920 4-6 OPN
12:25 --:-- DAD-MFM NX9869 OPN
12:25 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 46-48 OPN
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 34-36 OPN
13:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 37-40 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:50 --:-- DAD-HAN VJ538 I-J-K OPN
13:55 --:-- DAD-SGN BL671 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:10 --:-- DAD-ICN OZ7563 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:20 --:-- DAD-SGN VJ655 I-J-K OPN
14:30 --:-- DAD-SGN VJ629 I-J-K OPN
14:40 15:55 DAD-SGN VJ667 I-J-K OPN
14:45 --:-- DAD-NNG VJ8226 49-51 OPN
14:45 --:-- DAD-BMV VN1915 OPN
14:55 --:-- DAD-PVG VN528 OPN
15:00 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:10 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
15:30 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
15:30 --:-- DAD-CGO CZ8368 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN VJ874 45-47 OPN
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 37-39 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:30 --:-- DAD-DMK ##MOJO68 OPN
16:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
16:30 --:-- DAD-HAN VJ1502 I-J-K OPN
16:35 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
16:35 --:-- DAD-SGN VJ625 I-J-K OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 I-J-K OPN
16:55 --:-- DAD-KMG MU2582 OPN
16:55 --:-- DAD-HGH VJ8790 41-43 OPN
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 I-J-K OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:30 --:-- DAD-SGN ##VQBMM CNX
17:30 --:-- DAD-SGN VJ1623 I-J-K OPN
17:30 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:35 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VN188 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 37-39 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 31-33 OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:15 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 CNX
18:55 --:-- DAD-SGN VJ1645 I-J-K OPN
19:10 --:-- DAD-HHA VJ8358 49-51 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:05 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 34-36 OPN
20:20 --:-- DAD-SGN VJ645 I-J-K OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 I-J-K OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 39-45 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN QH106 OPN
22:10 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:35 --:-- DAD-HAN VJ520 I-J-K OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 45-47 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 48-49 OPN
23:55 --:-- DAD-SGN VJ1621 I-J-K OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 38-41 CLS
00:55 --:-- DAD-TAE TW150 42-44 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 45-48 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 8-11 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS512 38-41 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 23:45 PEK-DAD MU5013 CLS
00:30 01:20 ICN-DAD 7C2903 CLS
00:30 23:43 PUS-DAD