Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 42-45 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870 50-51 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
05:10 --:-- DAD-HAN VJ526 I-J-K CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K OPN
07:15 --:-- DAD-HAN QH120 OPN
07:45 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K OPN
08:00 --:-- DAD-TPE QH550 41-44 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K OPN
08:40 --:-- DAD-DOH QR997 46-51 OPN
08:45 --:-- DAD-SGN VJ637 I-J-K OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:05 --:-- DAD-SGN QH153 OPN
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:30 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 38-40 OPN
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 30-34 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:05 --:-- DAD-HAN VJ1538 I-J-K OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 35-37 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 I-J-K OPN
10:55 --:-- DAD-SGN VJ629 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 41-44 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 I-J-K OPN
11:25 --:-- DAD-ICN RS516 7-10 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 45-48 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K OPN
11:30 --:-- DAD-HAN QH124 OPN
11:30 --:-- DAD-SGN VJ643 I-J-K OPN
11:45 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 49-51 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 38-40 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 I-J-K OPN
12:25 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 35-37 OPN
12:45 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
12:55 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 OPN
13:20 --:-- DAD-HAN VJ504 I-J-K OPN
13:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 41-44 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:45 --:-- DAD-SGN BL671 OPN
13:50 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ512 I-J-K OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:10 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
15:15 --:-- DAD-ICN OZ7563 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN VJ874 12-14 OPN
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 45-47 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
16:10 --:-- DAD-ICN QH482 41-44 OPN
16:30 --:-- DAD-PQC BL839 OPN
16:30 --:-- DAD-CGO CZ8362 OPN
16:40 --:-- DAD-HAN QH110 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 I-J-K OPN
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 I-J-K OPN
17:05 --:-- DAD-SGN VJ661 I-J-K OPN
17:05 --:-- DAD-TNA VJ8458 49-51 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN137 OPN