• Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng:

  • Bảng quy định về mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay:

  • Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo hành lý ký gửi lên tàu bay:

  • Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo người hành lý xách tay lên tàu bay: