DAD_thong_tin_du_lich

Bạn có thể tham khảo thông tin du lịch các địa điểm xung quanh Đà Nẵng tại các quầy dịch vụ lưu trú & du lịch trong sân bay.

Thông tin về du lịch Đà Nẵng còn có tại quầy số 9 trong bản đồ (hình dưới), thuộc Trung tâm xúc tiến du lịc Đà Nẵng hoặc tham khảo thông tin nhanh tại website chính thức www.tourism.danang.vn

  • Quầy Taseco: (0511) 3 539 015
  • Sun Group: (0511) 3 890 891
  • Việt Nguồn: (0511) 3 614 780 | (0511) 3 614 782

DIA_MAP_TOURISM-01