• Vị trí: Khu vực ngoài cách ly ga đến quốc nội: DV-29: 35 m2
  • Mức giá: Giá tối thiểu: 33.383.350 VNĐ/ tháng, Giá tối đa: 42.542.500 VNĐ/tháng
  • Hình thức: Lựa chọn rộng rãi; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn ĐVCUDVPHK: Tháng 02/2020; Loại hợp đồng: Trọn gói; Thời gian: 03 năm kể từ ngày ký Hợp đồng