Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "Mua thay mới Băng tải của đoạn BF23.1.4 để đảm bảo phục vụ - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng". Tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá hạng mục: Mua sắm Mua thay mới Băng tải của đoạn BF23.1.4 để đảm bảo phục vụ (1)

Thông báo mời chào giá hạng mục: Mua sắm Mua thay mới Băng tải của đoạn BF23.1.4 để đảm bảo phục vụ (2)

Thông báo mời chào giá hạng mục: Mua sắm Mua thay mới Băng tải của đoạn BF23.1.4 để đảm bảo phục vụ (3)

Trân trọng thông báo ./.