Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "Thí nghiệm, Bảo dưỡng chế độ 1 năm cho các Tủ Tổng Hạ thế và rơ le bảo vệ các tủ phân phối tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá v/v "Thí nghiệm, Bảo dưỡng chế độ 1 năm cho các Tủ Tổng Hạ thế và rơ le bảo vệ các tủ phân phối tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng”

Trân trọng thông báo ./.