• Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp vật liệu.
  • Nguồn vốn: Nguồn bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  • Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
  • Số TBMT: 20210807424. Thời điểm đăng tải: 10h42 ngày 13/08/2021.
  • Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.
  • Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 23/08/2021.
  • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Dự toán gói thầu: 1.643.873.847 VND.

Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.