Ngày 19/6/2024, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã triển khai hoạt động Du lịch cưới giai đoạn 2024-2025 nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch. Vui lòng truy cập video sau để biết thêm thông tin chi tiết chương trình:

https://drive.google.com/file/d/1wHHE3AFAPmouA4oODMO7TmHHGAHDa11A/view?usp=sharing